دستور Select (قسمت From)

/
8 - دستور Select قسمت (From)

دستور Select (استخراج اطلاعات)

/
7 - استخراج اطلاعات از جدول (دستور Select)